Ketentuan Layanan

Ketentuan Layanan

Ketentuan Layanan
Lisensi untuk menggunakan laman web (samsulprayoga.blogspot.com)

Melainkan dinyatakan sebaliknya, http://samsulprayoga.blogspot.com dan / atau pemberi lesennya memiliki hak harta intelektual diterbitkan di laman web ini dan bahan yang digunakan pada http://samsulprayoga.blogspot.com. Tertakluk kepada lesen di bawah, semua hak-hak harta intelek adalah terpelihara.

Anda boleh melihat, memuat turun untuk tujuan caching sahaja, dan halaman cetak, fail atau kandungan lain dari laman web untuk kegunaan peribadi anda, tertakluk kepada sekatan yang dinyatakan di bawah dan di tempat lain dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak boleh:

     menerbitkan bahan daripada laman web ini tidak di media digital atau dokumen (termasuk penerbitan semula di laman web lain) cetak mahupun;
     menjual, menyewa atau sub-lesen bahan daripada laman web ini;
     menunjukkan sebarang bahan dari laman web itu kepada awam;
     mengeluarkan semula, memperbanyakkan, menyalin atau sebaliknya mengeksploitasi bahan di laman web ini untuk tujuan komersial;
     mengedit atau mengubah suai apa-apa bahan di laman web ini;
     mengagihkan semula bahan dari laman web ini - kecuali kandungan khusus dan secara jelas disediakan untuk pengagihan semula; atau
     menerbitkan atau mengeluarkan semula mana-mana bahagian laman web ini melalui penggunaan iframes atau screenscrapers.


Di mana kandungan khusus yang disediakan untuk pengagihan semula, ia hanya boleh diedarkan semula dalam organisasi anda.
guna boleh terima
Anda tidak boleh menggunakan laman web ini dalam apa-apa cara yang menyebabkan, atau boleh menyebabkan, kerosakan kepada laman web atau kerosakan ketersediaan atau pencapaian http://samsulprayoga.blogspot.com atau dalam apa-apa cara yang menyalahi undang-undang, tidak sah, penipuan atau berbahaya , atau berkaitan dengan apa-apa maksud atau aktiviti menyalahi undang-undang, tidak sah, penipuan atau berbahaya.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk menyalin, menyimpan, tuan rumah, menghantar, menghantar, menggunakan, menyiarkan atau mengedarkan apa-apa bahan yang mengandungi (atau dikaitkan dengan) apa-apa spyware, virus komputer, kuda Trojan, cacing, keystroke Logger, rootkit atau lain-lain perisian komputer berniat jahat.

Anda tidak boleh menjalankan apa-apa aktiviti pengumpulan data yang sistematik atau automatik pada atau berhubung dengan laman web ini tanpa http: //samsulprayoga.blogspot.com's menyatakan kebenaran bertulis.

Ini termasuk:

     mengikis
     perlombongan data
     pengekstrakan data
     penuaian data
     'framing' (iframes)
     Artikel 'Spinning'

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini atau mana-mana bahagian daripadanya untuk menghantar atau menghantar komunikasi komersial yang tidak diminta.

Anda tidak boleh menggunakan laman web ini untuk apa-apa tujuan yang berkaitan dengan pemasaran tanpa kebenaran bertulis http://samsulprayoga.blogspot.com.

akses terhad

Akses kepada kawasan-kawasan tertentu dalam laman web ini adalah terhad. http://samsulprayoga.blogspot.com berhak untuk menyekat akses kepada kawasan-kawasan tertentu dalam laman web ini, atau mengikut budi bicara kami, laman web ini keseluruhan. http://samsulprayoga.blogspot.com boleh menukar atau mengubah suai dasar ini tanpa notis.

Jika http://samsulprayoga.blogspot.com menyediakan anda dengan ID pengguna dan kata laluan untuk membolehkan anda untuk mengakses kawasan terhad laman web ini atau kandungan atau perkhidmatan lain, anda mesti memastikan bahawa ID pengguna dan kata laluan adalah dirahsiakan. Anda bertanggungjawab untuk kata laluan dan keselamatan pengguna ID anda ..

http://samsulprayoga.blogspot.com boleh melumpuhkan ID pengguna dan kata laluan anda di http: //samsulprayoga.blogspot.com's budi bicaranya tanpa notis atau penjelasan.
kandungan pengguna

Dalam terma dan syarat ini, "kandungan pengguna anda" ertinya bahan (termasuk tanpa had teks, imej, bahan audio, video dan bahan bahan audio-visual) yang anda hantar ke laman web ini, untuk apa jua tujuan.

Anda membenarkan http://samsulprayoga.blogspot.com di seluruh dunia, yang tidak boleh dibatalkan, lesen bukan eksklusif, bebas royalti untuk menggunakan, mengeluarkan semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkan kandungan pengguna anda dalam mana-mana media yang sedia ada atau yang akan datang. Anda juga memberi kepada http://samsulprayoga.blogspot.com hak untuk sub-lesen hak-hak, dan hak untuk membawa tindakan kerana pelanggaran hak-hak ini.

Kandungan pengguna anda tidak menyalahi undang-undang atau menyalahi undang-undang, tidak boleh melanggar hak undang-undang mana-mana pihak ketiga, dan tidak mampu membawa kepada tindakan undang-undang sama ada terhadap anda atau http://samsulprayoga.blogspot.com atau pihak ketiga (dalam setiap kes di bawah mana-mana undang-undang).

Anda tidak perlu mengemukakan apa-apa kandungan pengguna ke laman web yang adalah atau pernah menjadi subjek apa-apa prosiding undang-undang terancam atau sebenar atau aduan lain yang seumpamanya.

http://samsulprayoga.blogspot.com berhak untuk mengedit atau mengeluarkan apa-apa bahan yang dihantar ke laman web ini, atau yang disimpan pada pelayan http://samsulprayoga.blogspot.com, atau dihoskan atau diterbitkan atas laman web ini.

http: //samsulprayoga.blogspot.com's hak di bawah terma dan syarat berhubung dengan kandungan pengguna, http://samsulprayoga.blogspot.com tidak bertanggungjawab untuk memantau penyerahan kandungan itu kepada, atau penerbitan kandungan pada, laman web ini.
tiada jaminan

Laman web ini diberikan "seperti sedia ada" tanpa sebarang perwakilan atau jaminan, secara nyata atau tersirat. http://samsulprayoga.blogspot.com tidak membuat pernyataan atau waranti berhubung dengan laman web ini atau maklumat dan bahan-bahan yang disediakan dalam laman web ini.

Tanpa menjejaskan keluasan perenggan yang tersebut di atas, http://samsulprayoga.blogspot.com tidak menjamin bahawa:

     laman web ini akan sentiasa ada, atau boleh didapati di semua; atau
     maklumat di laman web ini adalah lengkap, benar, tepat atau tidak mengelirukan.

Tiada apa-apa dalam laman web ini yang boleh dianggap, atau yang dimaksudkan untuk menjadi, nasihat dalam apa jua bentuk. Jika anda memerlukan nasihat yang berhubungan dengan apa-apa perkara undang-undang, kewangan atau perubatan anda harus berunding dengan profesional yang sesuai.
Had liabiliti

http://samsulprayoga.blogspot.com tidak akan bertanggungjawab kepada anda (sama ada di bawah undang-undang kenalan, undang-undang tort atau selainnya) berhubung dengan kandungan, atau penggunaan, atau selainnya berkaitan dengan, laman web ini:

     setakat mana laman web yang disediakan percuma-of-caj, untuk apa-apa kerugian langsung;
     bagi apa-apa kerugian tidak langsung, khas atau berbangkit; atau
     bagi apa-apa kerugian perniagaan, kerugian hasil, pendapatan, keuntungan atau simpanan yang dijangka, kehilangan kontrak atau hubungan perniagaan, kehilangan reputasi atau nama baik, atau kerugian atau kerosakan maklumat atau data.

Pengehadan liabiliti memohon walaupun http://samsulprayoga.blogspot.com telah dimaklumkan dengan jelas tentang potensi kerugian.
pengecualian

Tiada apa-apa dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau mengehadkan apa-apa waranti tersirat oleh undang-undang bahawa adalah menyalahi undang-undang untuk mengecualikan atau menghadkan; dan apa-apa dalam penafian laman web ini akan mengecualikan atau menghadkan liabiliti PANDUAN DAN TUTORIAL berkenaan dengan mana-mana:

     kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian http://samsulprayoga.blogspot.com atau ejen-ejen, pekerja atau pemegang saham / pemilik;
     fraud atau salah nyataan penipuan di pihak http://samsulprayoga.blogspot.com; atau
     perkara yang ia akan menjadi tidak sah atau menyalahi undang-undang untuk http://samsulprayoga.blogspot.com untuk mengecualikan atau had, atau cuba atau berupa sebagai mengecualikan atau had, liabilitinya.

kemunasabahan

Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju bahawa pengecualian dan had liabiliti yang dinyatakan dalam penafian laman web ini adalah munasabah.

Jika anda tidak fikir mereka adalah berpatutan, anda tidak boleh menggunakan laman web ini.
pihak-pihak lain

Anda menerima bahawa, sebagai sebuah entiti liabiliti terhad, http://samsulprayoga.blogspot.com mempunyai kepentingan dalam menghadkan liabiliti peribadi pegawai dan pekerjanya. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan membawa apa-apa tuntutan terhadap diri http: pegawai atau pekerja //samsulprayoga.blogspot.com's berkenaan dengan apa-apa kerugian anda mengalami berkaitan dengan laman web ini.

Tanpa menjejaskan perenggan yang tersebut di atas, anda bersetuju bahawa batasan waranti dan liabiliti dinyatakan dalam penafian laman web ini akan melindungi http: //samsulprayoga.blogspot.com's pegawai, pekerja, ejen, anak-anak syarikat, pengganti, penerima serah hak dan sub-kontraktor serta sebagai http://samsulprayoga.blogspot.com.
peruntukan tidak boleh dikuatkuasakan

Jika mana-mana peruntukan penafian laman web ini adalah, atau didapati, tidak boleh dikuatkuasakan di bawah undang-undang, yang tidak akan menjejaskan penguatkuasaan peruntukan-peruntukan lain penafian laman web ini.
indemniti

Anda dengan ini menanggung rugi http://samsulprayoga.blogspot.com dan berjanji untuk menjaga http://samsulprayoga.blogspot.com rugi terhadap mana-mana kerugian, kerosakan, kos, liabiliti dan perbelanjaan (termasuk tanpa had perbelanjaan undang-undang dan apa-apa amaun yang dibayar oleh http: //samsulprayoga.blogspot.com kepada pihak ketiga dalam penyelesaian suatu tuntutan atau pertikaian atas nasihat http: //samsulprayoga.blogspot.com's penasihat undang-undang) yang ditanggung atau dialami oleh http://samsulprayoga.blogspot.com yang timbul daripada apa-apa pelanggaran oleh anda daripada mana-mana peruntukan syarat-syarat ini dan syarat, atau yang timbul daripada apa-apa tuntutan yang anda telah melanggar mana-mana peruntukan syarat-syarat ini dan syarat-syarat.
Pelanggaran terma-terma dan syarat-syarat

Tanpa menjejaskan http: //samsulprayoga.blogspot.com's hak lain di bawah terma dan syarat ini, jika anda melanggar terma dan syarat ini dalam apa-apa cara, http://samsulprayoga.blogspot.com boleh mengambil tindakan seperti http: // samsulprayoga .blogspot.com difikirkan sesuai untuk mengendalikan pelanggaran itu, termasuk menggantung akses anda ke laman web ini, yang melarang anda daripada mengakses laman web ini, menyekat komputer menggunakan alamat IP anda daripada mengakses laman web ini, hubungi pembekal khidmat internet anda untuk meminta supaya mereka menyekat akses anda kepada laman web dan / atau membawa prosiding mahkamah terhadap anda.
perubahan

http://samsulprayoga.blogspot.com boleh menyemak semula terma dan syarat ini dari semasa ke semasa. Terma dan syarat yang telah disemak akan memohon kepada penggunaan laman web ini dari tarikh penyiaran terma dan syarat yang telah disemak di laman web ini. Sila semak halaman ini dengan kerap untuk memastikan anda biasa dengan versi semasa.
tugasan

http://samsulprayoga.blogspot.com boleh memindahkan, sub-kontrak atau selainnya berurusan dengan http: //samsulprayoga.blogspot.com's hak dan / atau obligasi di bawah terma dan syarat ini tanpa memberitahu anda atau mendapatkan kebenaran anda.

Anda tidak boleh memindahkan, sub-kontrak atau selainnya berurusan dengan hak-hak dan / atau obligasi anda di bawah terma dan syarat ini.
Pengasingan

Jika peruntukan terma dan syarat ini ditentukan oleh mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa yang berwibawa untuk menjadi menyalahi undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan-peruntukan lain akan terus berkuat kuasa. Jika mana-mana peruntukan undang-undang dan / atau tidak boleh dikuatkuasakan akan menjadi sah atau boleh dikuatkuasakan jika sebahagian daripadanya telah dipadam, bahagian itu akan dianggap terbatal, dan selebihnya peruntukan itu akan terus berkuat kuasa.
perjanjian keseluruhan

Terma dan syarat ini, bersama-sama dengan http: //samsulprayoga.blogspot.com's Dasar Privasi merupakan perjanjian menyeluruh antara anda dan http://samsulprayoga.blogspot.com berhubung dengan penggunaan laman web ini, dan menggantikan semua perjanjian sebelumnya berkenaan daripada penggunaan laman web ini.
Undang-undang dan bidang kuasa

Terma dan syarat ini akan ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang NEVADA, Amerika Syarikat, dan apa-apa pertikaian yang berkaitan dengan terma dan syarat ini adalah tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah NEVADA, Amerika Syarikat.
Tentang laman web Terma Perkhidmatan

Kami telah menciptakan syarat-syarat ini dan syarat laman web menggunakan penjana TOS / T & C yang boleh didapati daripada Dasar Privasi Dalam Talian.
http: //samsulprayoga.blogspot.com's butiran

Nama penuh http://samsulprayoga.blogspot.com adalah PANDUAN DAN TUTORIAL
Post a Comment

Tops in week